1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  hicri 276 yılında ölen İbni Kuteybe’nin eserinde görmekteyiz. Yaşadığı dönemde yukarıdaki nedenlerle itiraza uğrayan yüzden fazla hadisi, Te’vilü Multeli-il Hadis adlı eserinde tevil etmiştir. Fakat olayları olağanüstü şartlar cihetinden incelememiştir.

  

   C-İCMA’

  İcma’, “Bir asırda fetva vermeye yetkili kişilerin , bir meselede ittifak etmeleri” şeklinde tarif ediliyorsa da bazıları sahabenin icma’sından başka hiç bir icma’yı kabul etmemektedir. Bu nedenle icma’nın tarifi üzerinde tam bir uzlaşma olduğunu söylemek mümkün değildir.

  Alimlerin ittifakiyle İcma’nın en üstünü, sahabenin icma’sıdır Sahabenin icma’sından sonra Tabiun alimlerinin icma’sı gelmektedir. İmam Malik ise Sahabe icma’sından sonra Medine’de ki uygulamayı esas alarak belki de Sahabeler devrine kadar uzanan bir uygulamaya işaret eder.

  

   İcma’ ile ilgili sorunlardan biri de onun haber-i vahitle taarruzu halinde İcma’ya mı yoksa Peygam-berimizden rivayet edilen fakat subutu zanni olan bir habere mi tabi olunacağı meselesidir. Bazı usul bilginleri, icma’nın mütevatir hadis ve meşhur hadisle taarruz etmesi halinde nassın öne geçeceğini, haber-i vahitle taarruz etmesi halinde ise icma’nın öne geçeceğini ileri sürerler. Bu konudaki ihtilaflar, icma’nın hangi kuşağa ait olduğu gerçeği ile de çoğalır gider.

   İcma’ edilen meselelerin sayısı onun tarifi ile ilgili olarak değişir. Müçtehit sahabelerin icma’sı esas alınırsa, bunların sayısı parmaklarla gösterilecek kadar azdır. Bu konuyu araştıranlar ise farklı rakkamlar zikrediyorlar.

  

  64

  

 


64
Önceki                  Sonraki