Kitap

DİNDE ÇIKARIMLAR MANTIĞI


kimseler vardır ki, söylediklerinin bir kısmını söylememiş olsalardı, onlar için her halde daha iyi ve daha sağlıklı olurdu.”1 şeklindeki temennisini, bu kitapta söylenenler için yineleyenler ve bizim umumi anlayışa bir derece kadar ters düşen görüşlerimizi sakıncalı bulunlar olacaktır. Fakat biz, söylenmesi gerekeni söylemiş olmaktan dolayı, bir nebze olsun ilme ve dinimize halisane bir hizmette bulunduğumuza inanıyoruz. ...

 
Kitap

KADER ÜZERİNE


Allah’ın takdiri konusunda okuduklarımı ve görüşlerimi yazmaya, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’ın adıyla başlıyor, dinin çok önemli bir meselesinde yanlışa düşmekten ve taşlanmış şeytanın şaşırtmalarından dolayı O’nun korumasına sığınıyorum...

 
Kitap

OSMANLI DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN RİZELİ HAFIZ YUSUF VE ŞAKİR ÂGAHî EFENDİ


Toplumların büyüklüğü, nüfuslarınnı çokluğuyla değil yetiştirip tarihe mal ettikleri insanların sayısı ile ifade edilmektedir. Hiç şüphesiz ki, şairlerimiz bu değerlerin en önde gelenleri arasında yer alır. Rize ve yöresi öteden beri yetiştirdiği şairlerle dikkat çekmiştir. Bu durum bizi öncelikle Osmanlı döneminde yetişmiş basılı eseri bulunan Rizeli şairlerimizi araştırmaya sevk etmiş ve bu sayede geçmişle günümüz arasında bir köprü kurulmaya çalışılmıştır. Tespit edilen iki şairimizin Osmanl...

 
Kitap

PAZARKÖY


Pazarköy Halkı Soyağacı...

 
Kitap

RİZE MEDRESELERİ VE MEDRESE ALİMLERİ


Rize medreseleri ve medrese alimlerinin yer aldığı bu kitapcık tam zamanında hazırlanmış denebilir. Beş on sene daha geç kalınsaydı bir çok bilgi onları hatırlayan şahıslarla birlikte yok olup gidecekti. Bu kitapçıkta kaynak kişi olarak aldığımız kişilerin yaşları büyük çoğunlukla yetmiş beş yaşın üzerindedir. ...

 
Kitap

RİZE'NİN YÖNETİM TARİHİ


Son yıllara kadar Rize Tarihi üzerine yazılıp çizilen pek fazla bir şey yoktu. Yazılanlar da birbirinin tekrarı mahiyetinde, delilsiz ve niteliksiz cümlelerden ibaretti. Bu çerçevenin dışına çıkarak ilk defa arşiv belgeleri ve mahalli kaynaklara dayalı çalışmalar yapan Orhan Naci Ak hocamız, Rize kültürüne ciddi katkılarda bulundu....

 
Kitap

ZEKÂT/SADAKA SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME


Öncelikle başlıkta zekât ve sadaka terimlerini neden birlikte ve bitişik kullandığımı açıklamalıyım. Ülkemizde nisaba malik olan zenginlerin fakire, yolcuya, borçluya ödemek zorunda oldukları mala ‘zekât’ denmektedir; oysa bunun Kur’an ve Sünnetteki adı ‘sadaka’dır. Ayrıca bu kelimeler ayrı ayrı farklı anlamlara da gelmektedir. Zamanla ortaya çıkan bu anlam sapmalarını bertaraf edebilmek için bu kitabın bütününde bu iki terimi birlikte ve bitişik kullanmaya karar verdim. Bundan böyle bu kitabın...

 
Kitap

RİZE TARİHİ


Benim Rize tarihi ile ilgilenmem, 1987 yılında Sayın Fahrettin KIRZIOĞLU’nun Rize’de verdiği bir konferansla başlar. Bu tarihten sonra Rize tarihi ile ilgili temel kaynaklara ulaşmaya, belgeleri incelemeye koyuldum. 1995 yılına geldiğimde daha önce bilmediğim çok şey öğrenmiştim. Öğrendiklerimi Rize halkıyla paylaşmak isteği, beni Rize tarihini yazmaya sevketti...

 
Kitap

RİZE HALK KÜLTÜRÜ


Bir zamanlar Rizelinin kendine mahsus bir hayatı vardı....

 
Kitap

FOSA MUHABBETİ


Sevgili Köylü Kardeşim. Yüz yıl kadar geriye giderek o günden bu güne, köy ve köylümüzün geçirdiği değişimleri ve her değişi-min özelliklerini, yaşantılarını, ...

 
Kitap

RİZE HALK ŞİİRİ DERLEMELERİ


Halk edebiyatı halk kültürünün önemli bir bölümünü teşkil eder. Halkın ürettiği maniler, destanlar, masallar,deyişler, atasözleri, tekerleme ve bilmeceler umumiyetle anonim eserlerdir. ...

 
Kitap

KUR’AN-I KERİMDE ALLAH’IN EMİRLERİ YASAKLARI VE ÖĞÜTLERİ


Müslümanlar dinin emir ve yasaklarını genellikle bilirler. Fakat çoğumuz neyin Allah’ın emri neyin Peygamberimizin emri ve neyin örf ve adetin yasaklaması veya toplumun alışkanlığı olduğunu bilmez ve bunları birbirinden ayıramayız......