1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  şekilsel davranış ve tatbikatları ibadetler gibi dinden saymak hususundaki hassasiyetlerini tereddütle karşılıyoruz. Beşeri münasebetler konusunda insanların takdir hakları bulun-duğunu, insanların bu alanda verebilecekleri kararların ve yapacakları uygulamaların dinden olması gerekmediğini belirtmek istiyoruz.

  İslam alimlerinin çoğunluğu, “Sarih bir nass bulunmayan her yeni olayda Allah’ın hükmünü bilmek gerekir” diyerek İslamiyetin bütün dünya ahkamını düzenlediği görüşünde birleşiyorlar. Dünya ahkamı ya ayet ve sünnetle ya da onların bir işareti veya delaletiyle, yada naslara kıyasla bilinir; kıyasa imkan yoksa nassın işaret ettiği maslahata, nassın belirlediği maslahat yoksa, nassların umumundan çıkarılan genel prensiplere, oda yoksa sahabe büyüklerinin ve reşit halifelerin görüşlerine istinat edilir. Böylece ibadetler gibi dünya ahkamı da kutsallık ve değişmezlik şemsiyesi altında yerini alır.

  Nasıl ki Zeydiye ve Caferiye gibi Şiaya mensup mezheplerin masum imamları varsa, ehli sünnet mezheplerinde de ilk dört halife ile onlara danışmanlık eden bazı müçtehit sahabelerin dokunulmazlıkları bulunmaktadır. Büyük sahabelerin görüşlerine aykırı fikir beyan etmek, dokunulmaza dokunmak ve adeta dine karşı durmaktır.

  Oysa bazı gerçekler ve deliller, içtihada dayalı hükümler hakkında farklı bir tutum sergilememiz gerektiğini göstermektedir.

  Yemen’e vali olarak gönderilen Muaz ibni Cebel’in Peygamberimiz(as) la arasında geçen konuşmayı ve Muaz ibni Cebel’in söylediği ve Peygamberimizin de uygun

  105

  

 


105
Önceki                  Sonraki