1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167   

  Kitabında Müslümanlardan birinin karşılaşacağı herhangi bir hadisenin hükmünü doğru olarak gösterecek bir delil mutlaka vardır.”(40) İmam Rabbani de bu konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmaktadır: “Ebu Hanife’nin içtihatlarını re’y diye reddedenler dinin yarısı atmış olurlar”(41)

  e)Çoğunlukla fıkıh deyince, İslam şeriatı kastedilmekte ve bu konuda şeriat sözünün taşıdığı kutsallık, fıkhın bütün hükümlerine sirayet ettirilmektedir. Şer’i hükümlerin kutsallığı ise şöyle beyan edilmektedir: Kur’an-i Kerim, tümden şer’i hükümleri camidir. Şeriatın bazı hükümleri nassın ibaresi ile, diğer bazı hükümleri de nassın işareti, nassın delaleti veya nassın iktizası suretiyle bilinmektedir.

  Kutsallaştırma hareketi sadece bunlardan ibaret değildir. Sahabe fetvaları ve içtihatları da değişmez ve kutsal kabul edilmektedir. Sonra gelenlerin içtihatları ise zannîdir. İçtihadî hükümlerin özelliğinden kaynaklanan hata ve değişme özelliği, Peygamberimiz ve ashabının içtihatlarında söz konusu edilmemektedir.

  İbadet olsun, muamelat veya adap olsun hep birlikte fıkhın konuları arasına gösterilmekte, yine fıkıh veya hadis kitaplarında hep birlikte yer almaktadır. Fıkhın kutsallığının temin edilmesi için de ibadet olsun muamelat olsun aynı yöntemle ele alınmaktadır. Diğer yanda çıkarımların nasslara uygunluğu her fırsatta ifade edilerek muamelatın bütün bölümlerine ve hükümlerine kutsallık kazandırılmak

  

  40 Er-Risale. Paragraf: 48. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

  41 Kektubat-ı Rabbani. 368. Mektup. Arapçadan Çeviren: Abdülkadir Akçiçek 100

 


100
Önceki                  Sonraki