1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  durumundadır. Bucak müdürü, il emrine gönderilen müdürler arasından vali tarafından atanır.(38)

   1867 tarihinden 1970 tarihine kadar bir taşra yönetim kademesi olarak hizmet veren nahiye müdürlükleri, bu tarihten sonra, mevzuatta bir değişiklik olmamasına rağmen kadrolarına memur ataması yapılmayarak fiilen ortadan kaldırılmışlardır.

  Köy ve mahalle muhtarlıkları: Köyler de il ve ilçeler gibi üç basamaklı bir yönetime sahiptir. Köy derneği, köy ihtiyar meclisi ve muhtar. Köyler 18.03.1924 tarih ve 442 sayılı kanuna göre yönetilir. Köyün ortak malları olması dolayısıyla mahallelerden farklı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Köyler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi C bendine göre Bayındırlık ve sağlık bakanlığının görüşü alınmak suretiyle içişleri bakanlığının tasvibiyle kurulur.

  Şehir kasabalardaki yerleşim birimlerine mahalle denir. Mahalleler, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Teşkiline dair 15.04.1944 tarih ve 4541 sayılı kanuna göre belediye meclisinin kararı ve valinin onayı ile kurulurlar. Mahalleler, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyetinden oluşan iki kademeli bir organ tarafından yönetilir.

  

   Belediyeler: Belediyeler 1867 Vilayet Nizamnamesiyle kurulmaya başlanmış ve zamanla çıkarılan yeni kanunlarla görev alanları genişletilmiş ve gelirlerinde düzenlemeler yapılmıştır. İlk belediyeler bir belediye başkanı ile bir karar organından ibaretti. Bu karar organı günümüzdeki belediye encümeninin bir örneği gibi seçilmiş ve atanmış üyelerden teşekkül ediyordu. Günümüzdeki belediye yönetimine gelince, il özel idareleri gibi, seçilmiş

  

  38 www.tarihhukuksitesi.com

 


62
Önceki                  Sonraki