1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  

  Orhan Naci AK

  

  BİBLİYOĞRAFYA

  

  1-Ak, Orhan Naci. Rize Tarihi. Rize-2000

  2-Aktepe Münir. Tuzcuoğlu İsyanı. Tarih Dergisi. İst.1953

  4-Ahmet Cevdet Paşa. Tarih-i Cevdet. 12 Cilt. Üçdal Neşriyat. İst. 1972-1975

  5-Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi. 29,43, 122 Mufassal Tapu Tahrir Defterleri.

  6-Belediyelerin İnternet Siteleri-2006

  7-Bostan, Dr. M. Hanefi. XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat

  8-Çayeli İlçe Yıllığı. 1995

  9-Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Devlet Kitapları Genel Müdürülüğü. İst.1971

  10-Gökbilgin. Prof.M. Tayip. XVI. Yüzyıl Başlarında Trabzon Livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi. Belleten. Cilt 26. Sayfa:293-337

  11- Güven, İshak. Kalkandere Tarihi. İst.1998

  12 -Her Yönüyle Güneysu. İst. !996

  13-İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi. 828 Numaralı Tapu Tahrir Defteri.

  14-387 Numaralı Muhasebe-i Rum ve Karaman Defteri. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (1530)

  15-Kasım Anıt. Trabzon Ahkam Defterlerine Göre Rize’nin İktisadi ve Sosyal Yapısı (1740-1876) Yüksek Lisans Tezi.

  16-Kolh. Prof. Dr. Karl. !934-1944 Yıllarında Doğu Gezileri (Çeviren: Tahir Deveci. Ankara-1995)

  17- ÖZKAYA, Prof. Dr. Yücel. Ayanlık.

  18- Pakalın, M.Zeki. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü.

  19-Rize İl Yılılğı. 1973

  

 


131
Önceki                  Sonraki