1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  tarihinde yürürlüğe giren 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa dayanır.

   İl ve ilçelerin genel idare olarak teşkilatlanması, 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı kanuna göre, merkezi idare ile bağlantılı ve bakanlıkların taşra teşkilatları olarak oluşur. Bakanlıkların il ve ilçe müdürleri birden fazla olamaz.

  İlin genel yönetimi yanında bir de ilin özel yönetimi mevcuttur. İl özel yönetimi de 1864 vilayet nizamnamesiyle hayata geçirilmiştir. Bu konuda ilk esaslı düzenleme 1913 yılında İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı ile yapılmış ve il özel idarelerinin kuruluş ve görevleri bu kanunla yeniden belirlenmiştir. 24.06.2004 tarih ve 5197 sayılı kanunla da il özel idareleri, yeni yetki ve görevlerle donatılmış ve hatta daha demokratik bir hüviyete kavuşturulmaya çalışılmıştır.

   İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni denilen iki organdan oluşur.

  Yeni kanuna göre il genel meclisi, kendi üyeleri arasında seçtiği bir üyenin başkanlığında toplanır. Aldığı kararlar valinin onayı ile yürürlüğe girer. İl encümeninin başkanı ise validir.

   İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunur. Kaymakam ilçe idare şube başkanları ve ilçe idare kurulunun başıdır. İlçe içindeki yetkileri valinin yetkileri ile sınırlıdır. Vali umumi bir emir vermişse, kaymakam o emre muhalif davranamaz ve memurların yerlerini değiştirmek ve memur atamak gibi yetkileri yoktur.

   Bucakların kurulma şekli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile belirlenmiştir. Bucaklar İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile kurulur. Bucaklarda Bucak Meclisi ve Bucak Komisyonu birer karar organı

  

  

 


61
Önceki                  Sonraki