1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  Müslim ve Gay-ı müslim vatandaşların iştirakiyle altı kişilik bir temyiz heyetinin görevlendirilmesi yürürlüğe konmuştur.

  d)Bu kanun ile vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde belediye teşkilatı kurulmasına karar verilmiştir.

   e) Sancakların başında bulunan yöneticiler için 1849 yılından önce kullanıldığı şekilde mutasarrıf denilmesi karara bağlanmış, Kaza yönetimlerinin başına kaymakamlar atanarak, kadının en büyük amir olması usulüne son verilmiştir. Yönetime getirilecek kimselerin özellikleri belirlenmiş ve taşra yönetimi yeni bir esasa bağlanmıştır.

  f) Tanzimat döneminde ve Vilayet nizamnameleriyle köy ve mahalle yönetimleri de yeni bir şekil almıştır. Daha önce söylendiği gibi köy ve mahalleler timar erbabınca yönetilirdi. Karye ve mahalle halkının yönetimle münasebeti vergi vermek ve buna karşılık devletten adalet ve güvenlik beklemekti. Her kazada kadılar vardı ve güvenliği de timar erbabı temin ediyordu. Bu durum timar sisteminin ortadan kalkmasıyla değişti ve ilk defa köy ve mahalle muhtarlıkları 1833 yılında teşekkül etti. Muhtar, seçilmiş kişi demektir. Muhtarlar, devlete karşı halkın, halka karşı ise devletin temsilcisi oldular. Bu görevini gönüllü olarak yerine getiriyorlardı. 1864 tarihli vilayet nizamnamesinde köy yönetimi, ilk defa mevzuatta yerini almış oldu. Fakat köy yönetimini bir çok görev ve yetkilerle donatan ve kendilerine tüzel kişilik kazandıran köy kanunu 1924 yılında yürürlüğe girmiştir.

  

  a) 1867 Vilayet Nizamnamesi ve Bunun Trabzon Vilayeti Salnamelerine Yansıması

  1867 Vilayet Nizamnamesinin getirdiği diğer yenilikleri ve bunun uygulanmasını 1869 yılından itibaren aralıklarla yayınlanan Trabzon Vilayeti Salnamelerinden

  

 


41
Önceki                  Sonraki