1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   4)Topraktan alınan Haraç vergisi toprağın verimine göre ayarlanabilir. “Arazi, konan vergilere mütehammil olmalıdır.” ( Haraç tercümesi. Sayfa: 146-147)

  5)Hz. Ömer’in zekât hayvanları için koruttuğu bir koruluğu vardı ki, kölelerinden birini o kuruluğa bekçi tayin etmişti. Hz. Ömer zekât hayvanlarını cihat için besliyordu. (Haraç tercümesi. Sayfa: 173)

  6) Ebu Yusuf’a göre: Abbasiler devrinde Gayr-ı Müslim olan kuyumcu, manifaturacı, çiftlik ve akar sahibi, tacir, doktor, eczacı, zanaatkar, gibi meslek erbabından zenginliğine göre 48, 24, 12 dirhem cizye alınıyordu.( Haraç tercümesi. Sayfa: 203)

  Biz Ebu Yusuf’un anlatımlarında Müslüman esnafın mesleği ile ilgili olarak her hangi bir vergi verdiğini göremiyoruz. Zekât/sadaka olarak verdikleri hariç.

   Gayr-ı Müslim kadınlardan cizye alınmazdı. Buna mukabil Müslüman kadınlar zekât/sadakaya tabi idiler.

  7)“Ondalık vergileri vazeden Hz. Ömer’dir.” Hz Ömer’in koyduğu miktarlar %2,5 ; %5 ; %10 miktarlarında olup bu miktarlardan az veya çok olmak caizdir.” (Haraç tercümesi. Sayfa: 220)

  Müslümanların ticarî malından %2,5 ; Gayr-ı Müslim-lerin ticaret malından % 5 alınır. Bu yüzdeler pazara satış için getirilen mallardan alınan vergilerdir. Bu vergilerin bir yıl bekleyen ticaret malından alınan zekât/sadaka ile ilgisi yoktur.

  8)Ebu Yusuf’a göre beytülmal denilen maliye teşkilatı veya hazine, zekât/sadaka dışı gelirlerin toplandığı yerdir. Zekât /sadakalar beytülmal’e girmezler. (Haraç tercümesi. Sayfa:241)

  

  

  48

  

 


48
Önceki                  Sonraki