1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   Zekât/sadakalar, İslam devletlerinin gelir kaynak-larından sadece biridir. İslam devletinin sahip olduğu gelir kaynakları başlıca şunlardır:

  1- Zekat/sadakalar: Müslümanlardan alınan ve 9/60 ayeti mucibince harcanan gelirler.

  2- Ganimetler: Savaş sonunda düşmandan alınan esirler, mallar, silahlar vs. Bunların beşte biri 8/41 ayetine göre Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir.

  Peygamberimiz(s.a.v)in ölümünden sonra hilafet makamına seçilenler, Allah’a ve Peygamberine ayrılan hisseyi, toplum yararına harcanmak üzere devletin hazinesine aktardılar. Zaten Allah ve Peygamberin olmak demek devletin olmak demekten başka bir anlam ifade etmiyordu. Peygamberimiz de, bu hissenin büyük kısmını toplumun yarına olan işlerde kullanıyordu.

  

  3- Fey’: Müslümanların, Müslüman olmayanlardan barış ve anlaşmalar yoluyla aldıkları mal ve arazilerdir. Haşr süresinde bununla ilgili düzenlemeler vardır.

  Peygamberimiz(s.a.s)den sonra, Müslüman olmayan-lardan barış veya savaş yoluyla alınan bütün araziler, mallar, şu veya bu şekilde devletin eline geçen topraklar fey’ kapsamında mütalaa edilmiştir ve bütün Müslümanlara aittir.

  Fey’ mallarının kullanımıyla ilgili olarak Haşr Süresi 59/7 ayetinde şöyle denilmektedir: “ Allah’ın (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, Peygamberine, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmesin diye…”

  

  22

  

 


22
Önceki                  Sonraki