1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  97-Ne olurdu, şu ilkbaharda zavallı Âgâhî de o bütün dünyayı şefkat ve merhametiyle bakıp büyütenin82 ihsanına kavuşsaydı.

  98-Gübahçesi hoş, su hoş, yeşillik hoş. Böyle bir zamanda her şeyi kuşatan bolluk ve bereket hiç yedi iklime83 kadar dünyanın her tarafına ulaşmaz mı?

  99-Yeni açmış gül, yeşilliğin ortasında otağını kurdu. Artık o, gül renkli nârin yanağına da allık çekti.

  İranlı şairlerin meşhûrlarından Şeyh Remzi Efendi’nin meth etmek gayesi ile yazdığı oldukça mânidar bir tarih kaydıdır.84

  100-Âgâhî Hazretlerinin hoş ve nükteli sözü, binlerce manzum haldeki cevheri bir tercî-i bend haline getirmiş.85

  101-Bahârla ilgili öyle bir şiir yazdı ki, İrem Bağını86 bile kıskandırır. Onun lafzı güzel, anlamı sevimli, ûslûbu gönül tarafından beğenilir.

  

  

  82-Gerçek manada; bütün dünyayı şefkat ve merhametiyle kuşatan Allah Teâlâ (C.C.) ‘dır. Şâirin dileğini özellikle bahara hasr etmesi, Cenâb-ı Hakk’ın ihsanının bu mevsimle birlikte daha fazla bir şekilde temâyüz etmesi, lütûf ve ihsâna daha kısa sürede nâil olabileceği ümidindedir.

  83-“Yedi İklim” tabiri daha çok dünyanın her tarafını ifade etmek için kullanılmaktadır.

  84-Yazılan bir şiirin meşhur bir şâir tarafından övülmesi şiiri yazan kişi açısından referans özelliği taşımaktadır.

  85-“Binlerce manzum halindeki cevher” ifadesi ile şiirde geçen bütün kelimeler kastedilmektedir. Kelimelerin cevhere benzetilmesi taşıdığı mananın değerini ifade etmek için kullanılmıştır.

  Beyitten geçen “tercî-i bend” ifadesi; her bendin sonunda tekrarlanan bağlama beyti bulunan nazım şeklini belirtmektedir.

  86-“İrem bağı”; Edebiyatta genellikle bir yörenin güzelliğini ifadede mübalağa anlamında kullanılmaktadır. Rivâyetlere göre; İrem Bağı, eski zalim hükümdarlardan Şeddâd tarafından Cenneti taklit etmek amacıyla Aden yöresinde kurulmuştur. Son derece güzel olan bu bağın tanzim işi sona erince, Şeddâd onu görmek üzere büyük bir ihtişamla yola koyulur. Ancak bu kibirli ve mağrur hükümdar daha bağa ulaşmadan büyük bir gürültü (Sayha) ile birlikte helâk olup gider.

  

  81

  

  

 


81
Önceki                  Sonraki