1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

   67-Nevrûz şimdi âleme Pertev-nisâr olur
Evrenk û tahtgâh-ı çemen lâle zâr olur

   68-Lazha belahza raşha-ı ebr-i bahardan
Mehd-i zeminde nâmiyeler âşikâr olur

  69-Cemşid-fer mürebbi-i nev-i beşer eger
Bir nazra salsa bâğâ hemişe bahâr olur

   70-Fiskiye-i avâtıfı ger sekî itmese
Gülzâr û gülistân-ı çemen huşksâr olur

   71-Eltâfıdır ki şâhid ma’naya ân virir
A’tâfıdır ki cünbüş-i tab’a medâr olur

   72-Âb-ı hayât û âb-ı zülâl olsa istemem
Hünkâr-ı âbî, şirin olur hoşgüvâr olur

   73-Bir iki şeb nole, gicelensin o sâyede
Âb û hevâsı tab’a yarar âbdâr olur

   74-Gülgûn-süvâr tab’a Kâğıdhânenin bugün
Sahrâ-yı dilküşâsı ise yine târ olur

   75-Nazmım düşerse tab’-ı Hümâyûne dilpesend
Her bir kibâr-ı devlete bir yâdıgâr olur

   76-Ol mutrib-i zamâne hôş âyendedir bu dem
Şimdi hezâr-i gülben-i gül vâyedâr olur

   77-Sahn-ı Çemende bargehin kurdi taze gül
Çekdi latif-i-ârız-ı gülgüne ğâze güI

  

  

  

  61

  

  

 


61
Önceki                  Sonraki