1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

   34-Gülzar her koçanda ki şîrâze bağladı
Dibâce-i çemen suhenin râze bağladı

   35-Gül hâb-ı nâze varmağiçün şâhsâr-ı verd
Tavus varaklı bir iki yelpâze bağladı

   36-İsâ deminde kudret-i ihyâ viren Hekim
Ol ğonca-fem lebin dahi i’câze bağladı

   37-Cemiyyetin gülin göricek kerem-i andelib
Bir aşikâne nağme-i şehnâze bağladı

  38-Bülbül tarabde sâde degil zühre-i felek
Ûd urdi açdı besteleri âğâze bağladı

  39-Gülzâr olunca reşk-fiken bâğ-ı cennete
Sâz-ı derûn rehâvîden âvâze bağladı

   40-Ol çeşm-i nergis ol gül-i şengül visalinin
Remz û işâretin ne ki, nâze bağladı

   41-Kırmışse ger külâle-i sünbülde şâne tel
Yetmez mi ğonca, türrelerin tâze bağladı

   42-Gök kandil ile sâkî peyâpey şarâb sun
Gülzâr û gül maîşeti pek âze bağladı

   43-Âyendelikle meclise çekse aceb değil
Çengî-i cerh rişte-i cân-sâze bağladı

   44-Sahn-ı çemende bârgehin kurdi tâze gül
Çekdi latîf-i-ârız-ı gülgûne ğâze güI

  

  

  

  

  55

  

 


55
Önceki                  Sonraki