1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  

   56-Çekmez hevâ-yi gülşene hiçbir hevâ beni
Bir taze gül hevâsı çeker ol yana beni

   57-Ol ğonce-i tere o fusûnsâz-ı nergise
Aşkın belâsıdır ki, ider mubtelâ beni

   58-Sünbül külâleler ne aceb kim döküb turur
Zencîr-i aşkına çekecek ğaliba beni

   59-Buldukça buldi revnakın amma ki eyledi
Âlûfte-i çemen gül-i nâzik edâ beni

   60-Feryâd û nâlem ey gül-i ter hâli arz ider
Ger anlamaksa sorma sakın hiç bana beni

  61-Girse musâbakat yerine sebkat idemez
Âşuftelikde bülbül-i âteş-nevâ beni

   62-Ne seyr-i gülizâre ne gülzâre dil kanar
Sultân-ı âşikân idecek iştihâ beni

  63-Ey gülşen-i vefâ dilerem hiçbir zaman
Bezminden itmesün o gül-i ter cüdâ beni

   64-Dikmiş ğulâm, nergis-i şehlâyı bezmine
Hidmetgüzâr-ı bezm ise görmez mi yâ beni

   65-Cismim sefine, aşk-ı hevâ-dilse nâ hudâ
Hoşdur hevâ o sâhile at nâhudâ beni

   66-Sahn-ı çemende bargehin kurdi taze gül
Çekdi latîf-i-ârız-ı gülgûne ğâze güI

  

  

  59

  

  

 


59
Önceki                  Sonraki