1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  

  

  Meşâhîr-i Şüarâ-yı İraniyeden Şeyh Remzi Efendinin
takrîzen yazdığı târîh-i âbdârdır

  

  100-Hazret-i Âgâhî-i şirin kelâm û nükte senc
Eylemiş bin gûher-i manzûmi bir tercî’-i bend

  

   101-Bir bahâriyât kim, reşk-i gülistân-i irem
Lafzı hoş, ma’nası şirin şivesi hâtır-pesend

  

   102-Lafzının her nüktesi bir gülistân-ı serv û semen
Harfının her noktası bir şekeristân-ı şehd-kand

  

   103-Şâhid ma’nâsı, açsa mihr-i çehrinden nikâb
Hüsnüne nâhîd olur vâlih, utârıd pâybend

  

   104-Nev-arûs tab’ını sû-i nazardan hıfz içün
Micmer-i hûrşîde çarh eyler süreyyâsın sipend

  

   105-Kıymaya yâ Rab, bahâr bâğına bâd-ı hazân
Görmeye gülbergi, nîş-i hârdan cevr-i gezend

  

   106-Geldi bir mısrada Remzi tab’ına târîh-i tam
“Zîb virdün bezmgâh-ı dehre ey tercî-i bend.”

  67

  

 


67
Önceki                  Sonraki