1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  BAHARİYE

  

   1-Oldi Suvâr-ı esb-ı tek û tünd yaze gül
Azm itdi yine mesned-i gerdûn-firâze gül

   2-Rengîn kabâ-yı nâzı giyüb ğenc ü nâzile
Saldı hazâr lâleyi sûz û gudâze gül

   3-Açsa bana sana olamaz râz-ı perdeden
Ancak görür sabâyı revâ keşf-i râze gül

   4-Güm güm öter sadâ-yı tarabdan nitâf-i çarh
Kim raht-i nâz çekdi sarây-ı cehâze gül

   5-Baş eğdirir benefşeye bi’ttav, câbecâ
Saldıkça nazara mahfil-i sâmân û sâze gül

   6-Yâ Rab, ne bu tarâvet û revnak ki gülşenin
Düşürdi bîd-i müşkini hâk-i niyâze gül

   7-Summ-i semendi her nere irse nemâ bulur
At oynadır mehâfil-ı sahrâ-tirâze gül

   8-Sürdi çıkardı sâhe-yi gülzâre yek beyek
Aldı şükûfe ceyşini pîş-i gevâze gül

   9-Döndi tolaştı âlem-ı bâlâyı subesu
Ahır karar virdi yine taht-ı nâze gül

   10-Nakd-i revânı makdemine idelim nisâr
Bakmaz fakirden gelene çoğe aze gül

   11-Sahn-ı çemende bârgehin kürdi taze gül
Çekdi latif-i-ârız-ı gülgûne ğâze gül.

  

  49

  

 


49
Önceki                  Sonraki