1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   müderrislik yapma hakkına sahip oluyorlar ve yükseldikleri bu derecenin maaşını alıyorlardı. Şakir Âgâhî Efendi İstanbul Mekteb-i Sanayı ve Tophane Fevziye Mektebinde Arapça ve Farsça hocalığı yaptı. 1904 yılında 65 yaşında iken İstanbul'da vefat etti. Arapça ve Farsça şiirleri de bulunan Şakir Âgâhî Efendi'nin ilimizde kitâbe niteliğinde iki şiiri tespit edilmiştir. Bunlardan birisi, halen Kalkandere Camisinin şadırvan kısmında muhafaza edilen ve R.1297 tarihini taşıyan Kalkandere Medresesi Kitâbesi olarak yazdığı şiirdir ki, altı beyitten ibarettir. Bu kitâbe şöyledir:

      Sâhib-i tedrîs Hüseyin Hüsnî Efendi bugün

      Oldi itmâme muvaffak kıldı inşâ medrese

  

      Seksan altıda idüb bünyâdine sarf-i himem

      Müjdeler ikmâl oldi bu muallâ medrese

  

      Sa'y-ı merfûd eyleyüb bunda ahâli hasbeten

      Lâik-i tahsîn düşmüştür işbu bâlâ medrese

  

      Nâşir û bânîsidir Şeyh-i tarîk-i nakşibend

      Zâhir bâtın mükemmeldir bu ulyâ medrese

  

      Bâni ü eshâb-ı hayrı eylesün me'cûr-i Hak

      Kıldı tahsil-i ilm içün müheyyâ medrese

  

      Cevher-i târîhin Âgâhî didim tebşîr idüb

      İktisâb-ı feyze müreccağdır bu vâlâ medrese

                                                              Tarih:1297

  

 


5
Önceki                  Sonraki