1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

   45-Meftûhdur bu günde çemen heşt-bâbdan
Nergis uyandı müjde gözin açdı hâbdan

   46-Çekdi harem tehâcüm-i ağyân sed içün
Ahbâbı men itmez iyâb û zehâbdan

   47-Çetr-i çemenden efser-i sultân gül bu gün
Âfâke saldı şa’şa’a çârem kibâbdan

   48-Gülğonceden beşâretiyle öyle kobdi kim
Düşmez yere ayağı sabânın şitâbdan

   49-Kây bülbül-i fırâk-keş û vey nevâzde
Çâlâk ol ki, şimdi çıkar gül nikâbdan

   50-Bülbül yetişdi başladı feryâde zâr zâr
Hiçbir zaman çekinmedi nâz û itâbdan

   51-Gül ocağınde bir nice dem devreler idüb
Fark olmaz oldi şîfte-i bülbül kebâbdan

   52-Bülbül hevâ-yı aşkı bülend itti ol kadar
Ta kandı gül dehânine şâfi-cevâbdan

   53-Uşşâke bes bu müjde-i devlet ki câbecâ
Şebnem döke çemende ruh-i gül hicâbdan

   54-Hengâm-ı ayş û nûşde tomak revâ değil
Meclis nigârsız tehi, câmlar şarâbdan

   55-Sahn-ı çemende bârgehin kurdi tâze gül
Çekti latîf-i-ârız-ı gülgûne ğâze güI

  

  

  

  

  57

  

 


57
Önceki                  Sonraki