1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

   12-Gösterdi çehre, şâhid gülzâr-ı nevbahâr
Oldi demide subesu âsâr-ı nevbahâr

   13-Dört gözle bülbülân çemen gözeldür iken
Açıldı müjeler zehî didâr-i nevbahâr

   14-Eltâf-ı nesîm müşkile toldurdi âlemin
Sahrâ û deşt-i dâmenin ezhâr-ı nevbahâr

   15-Halvetnişîn sûfî-yi nâpuhte hâliyâ
Hayfâ ki, bilmedi nedir esrâr-ı nevbahâr

   16-Her demde başka sûziş hâle koyub turur
Murğân-ı bâğı şive-i reftâr-ı nevbahâr

   17-Vardukde ravza-i çemene heb varak varak
Manzûrun ola defter-i eş’âr-ı nevbahâr

   18-Yetmez mâkam-ı rütbe-i feyzi’l-fuyûze hiç
Bu demde her kim olmaya bidâr-ı nevbahâr

   19-Hayvâne feyzi sâri cemâd û nebâte hem
Deryâ û kâne cârıdır enhâr-ı nevbahâr

   20-Kış çıkdı çıkmadı gül içün sünbül evvelâ
Oldi Cenâb-ı gülşene serdâr-ı nevbahâr

   21-Yâ Rab, bu demde ger nole efsurde-dillerin
Kerem itse tab’in âteş-i gülnâr-ı nevbahâr

   22-Sahn-ı çemende bârgehin kurdi tâze gül
Çekti latîf-i-ârız-ı gülgüne ğaze gül

  

  

  

  

  51

  

 


51
Önceki                  Sonraki