1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   Mahalle mektebini bitirenler medreseye alınır ve bunlar önce tecvit, sonra sarf ve nahiv (bunlar Arapça lisanı ve gramerini öğreten kitaplardır.)ve daha sonra da fıkıh, hadis, ve tefsire ait birer kitap okutulurdu.

  1860’larda Rize’de müftülük yapan Alaaddin Efendi, aynı zamanda Rize medresesinde müderrislik ediyor yukarıdaki derslerin yanında mantık, adap, meani ve feraiz dersleri de veriyordu.

  İkinci meşrutiyetin ilanı üzerine medreselerin ıslahı cihetine gidildi ve bu cümleden olarak medreselerde okutulacak dersler arasında fen ve edebiyat dersleri kondu. 1908 tarihinden sonra medreselerde okutulan dersler konusunda bir fikir vermek üzere Çayeli Şairler (Asrifos ) medresesine gönderilen resmi medrese programını burada takdim ediyorum. Bu programı bize sağlayan Şairler medresesinin müderrisi Melik Hoca’nın oğlu Ali Okumuş’a burada teşekkürü bir borç bilirim.

  Eski harflerle yazılan bu yazının başlığı şöyledir:

  “Umum-i medaris-i islamiyede neşr ve tamim olunmak ve on iki senede ikmal olunmak üzere bu kere tertip olunan ulum ve fununlar listesidir.” (22 Mayıs 1326 yani 1908)

  1. SENE. Sabah Dersleri: Emsile, Bina Maksut. Öğlen Dersleri: Talim-i Kur’an ve Tecvit, Sarf-ı Osmani, Muhtasar-ı Hesap, Hat ve İmla. İkindi Dersleri: Talim-ül Müteallim.

  10

  

 


10
Önceki                  Sonraki